ไดอาเนทิค  DIANETICS ORDER FORM


ไดอะเนติกส์ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เกี่ยวกับสุขภาพจิต
หลักการใช้ ไดอะเนติกส
US 1-800-722-1733
EU (45) 33 73 66 66
TH (66) 0 2236 4903
Where Can I Get Dianetics?
[/] Yes! I want to discover Dianetics.

1) Make your selection.

Please send me:

[]Dianetics: The Modern Science of Mental Health

__________ Book(s) X $6.99 US = ___________

[]The How to Use Dianetics video: A visual Guidebook to the Human Mind

________ Video(s) X $24.95 US = ___________

My total is $ ___________

Note: Applicable sales tax and shipping charges will be added to all orders. Contact the Hubbard Dianetics Foundation near you for prices in your local currency.

2) Enter your information.

Check One: [] Check [] Money Order [] Credit Card

Credit Card #_______________________________________

Expiration Date _____________________________________

Signature ___________________________________________

Send order to:

Name ________________________________________________

Address ______________________________________________

City __________________________________________________

State/Province _______________Zip/Postal Code__________

Phone ________________________________________________

E-mail address _______________________________________

3) Send it to us.

Print this form and fax or mail to the location closest to you. Click here for a list of locations.

Home


Write to us or call!
North and South America
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

All other parts of the world
books@newerapublications.com
0011 8862 8770 5075 (Taiwan)
(45) 33 73 66 66 (Copenhagen)

© 1999-2004 Church of Scientology International.
All Rights Reserved.

For Trademark Information